Huishoudelijk reglement

Artikel 1: De naam en de zetel.

De vereniging draagt de naam t.c. "tandje d’r bij".
Zij is gevestigd te Nuland, gemeente Maasdonk.

 

Artikel 2: De duur en het boekjaar.

De vereniging is opgericht te Nuland en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december daaropvolgend.

 

Artikel 3: Het doel.

De vereniging heeft als doel het beoefenen van de fietsrecreatiesport in al zijn vormen, zowel op de weg als in het veld. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van verenigingstochten voor de leden op de weg, veldtoertochten voor derden en andere evenementen die het beoogde doel ondersteunen.

 

Artikel 4: De leden.

Lid kan worden ieder persoon die geacht wordt actief te zijn op fietsrecreatiegebied en geen lid is van een andere vereniging met dezelfde doelstellingen.

 

De vereniging kent de navolgende leden:

 

Verenigingsleden: dit zijn fietsende leden welke ook daadwerkelijk meefietsen met verenigingstochten en deelnemen aan de overige activiteiten van de vereniging. Zij betalen tevens de verenigingscontributie zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering.


Ereleden: Dit zijn leden die als zodanig aangewezen zijn bij een algemene ledenvergadering wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging en overigens dezelfde rechten hebben als verenigingsleden
Zij zijn echter vrijgesteld van het betalen van contributie.

 

Artikel 5: De nieuwe leden.

Nieuwe Leden dienen zich schriftelijk aan te melden bij de penningmeester. De minimum leeftijd van een nieuw lid is achttien jaar. Aspirant leden worden in de gelegenheid gesteld gedurende een periode van maximaal twee maanden deel te nemen aan verenigingsactiviteiten. Deze leden dienen voorafgaande aan deze activiteiten aan de penningmeester contributie af te dragen ten behoeve van de N.T.F.U., zodat op deze manier verzekerd zijn. Indien een dergelijk lid zich definitief opgeeft als lid van de vereniging betaalt hij na rato contributie. Deze aspirantleden hebben gedurende de proefperiode dezelfde verplichtingen als de overige leden, met uitzondering van de verplichting zoals genoemd in na te noemen artikel 14, lid 2 en lid 6.
Een gastrenner is een op zeer incidentele basis (maximaal 5 keer) meefietsende renner van ons eigen niveau. De gastrenner meldt zich op het plein (vertrekplaats) met het verzoek een keertje te mogen meefietsen. Een van de bestuursleden vraagt hem ofhij wel of niet bij een fietsbond verzekerd is. Is dit het geval, dan mag hij meerijden volgens onze vaste gedragsregels. Het betreffende bestuurslid attendeert hem op deze regels. Is hij niet verzekerd dan mag hij meerijden, maar dan wel helemaal achter(in) de groep. Dit natuurlijk met het oog op eventuele valpartijen en de gevolgen daarvan. Of een gastrenner vraagt tijdens een tocht, om met ons te mogen meerijden. Dan is het te omslachtig om een en ander uit te leggen en mag de renner meerijden, maar wel achter(in) de groep. Niet van belang is dan of hij wel of niet verzekerd is. Denkbaar is dat – in het geval hij zich aansluit voor de koffiepauze – hij na de pauze – goed geinstrueert zijnde door een bestuurslid volgens onze regels met de groep verder rijdt.

 

Artikel 6: De contributie en andere bijdragen.

 

Contributie.
De contributie voor verenigingsleden bedraagt 60,- euro per jaar, te voldoen voor 1 februari van het lopend boekjaar. Leden die later in het jaar lid worden betalen contributie naar rato met een minimum van 35,- euro per jaar. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Bij wijziging van de contributie wordt de hoogte daarvan vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

 

Andere bijdragen.
Het is binnen de vereniging gebruikelijk dat de leden voor aanvang van het zomer- en   winterseizoen een bijdrage betalen die wordt aangewend voor versnaperingen tijdens en na tochten.Het staat ieder lid vrij hieraan mee te doen. Deze bijdragen worden nader vastgesteld.

 

Artikel 7: De kleding.

Na te noemen uitgangspunten gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2001.
De kleding (standaarduitrusting) en eventuele assessoires zijn en blijven eigendom van de vereniging.
Afhankelijk van de hoogte van - eventuele – sponsorbijdragen betaalt het betreffende lid een eigen bijdrage
Indien tussen het beëindigen van het lidmaatschap en het verstrekken van de kleding en de assessoires een periode van drie jaren of minder is verstreken heeft het betreffende lid recht op een terugbetaling van de eigen bijdrage.
Mits in goede staat bedraagt deze terugbetaling het eerste jaar 50%, het tweede jaar 30% en het derde jaar 20%.
De terugkomende goederen zullen voor een in redelijkheid en billijkheid door het bestuur vast te stellen bedrag worden verstrekt aan nieuwe leden.

 

Artikel 8: De algemene ledenvergadering.

De algemene ledenvergadering is het belangrijkste orgaan binnen de vereniging. Zij neemt alle beslissingen de vereniging aangaande en zij kan het door hen aangewezen bestuur ter verantwoording roepen terzake van de door dit bestuur genomen besluiten.
De algemene ledenvergadering machtigt het bestuur om beslissingen te nemen en overeenkomsten aan te gaan met betrekking tot het funktioneren en profileren van de vereniging. Voor de besluitvorming dient er een meerderheid van stemmen van de aanwezige leden te zijn.
Over personen wordt schriftelijk dan wel door middel van handopsteken gestemd.

 

Artikel 9: Het bestuur.

Het bestuur bestaat uit een even aantal meerderjarige personen met een minimum van vier.
Dit bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een ander bestuurslid, wordt gekozen uit de leden door en tijdens de algemene ledenvergadering.
Binnen het bestuur wordt een onderlinge taakverdeling vastgesteld.
De voorzitter roept een bestuursvergadering bijeen zo vaak hij dit nodig of wenselijk acht.
Hetzelfde gebeurt als twee of meer andere bestuursleden dit wenselijk achten.
De voorzitter roept in februari en september een algemene ledenvergadering bijeen.
Indien drie andere bestuursleden dit wenselijk achten of indien minimaal ééntiende deel van het aantal leden dit wenselijk achten en schriftelijk kenbaar maken, roept de voorzitter nog vaker een algemene ledenvergadering bijeen.
Het bestuur kan namens de vereniging verplichtingen aangaan conform het gestelde in de statuten van de vereniging.

 

Artikel 10: De bestuursperiode.

Ieder bestuurslid wordt gekozen voor een periode van drie jaar.
Hij treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster.
Aftredende bestuursleden zijn, zo zij dit wensen, terstond herkiesbaar.
Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, neemt het nieuwe bestuurslid zijn plaats in en maakt eerst de lopende bestuursperiode van het aftredend bestuurslid vol, alvorens hij aan zijn driejaarlijkse periode begint.

 

Artikel 11: De bestuurstaken.

A De voorzitter leidt de vergaderingen van zowel het bestuur als de algemene ledenvergadering. Hij onderhoudt de contacten tussen de vereniging en de sponsors en hij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe.

B De secretaris legt verslag van alle vergaderingen, maakt een jaarverslag en voert de correspondentie met derden. Tevens is hij belast met de gehele administratie van de vereniging, met uitzondering van de financiële administratie.

C De penningmeester houdt zich bezig met alle financiële zaken die de vereniging betreffen en legt de inkomsten en uitgaven vast in een financiële administratie. Tevens maakt hij jaarlijks een financieel overzicht van het afgelopen jaar, alsmede een begroting voor het komend jaar. Hij zorgt er voor dat er jaarlijks een kascontrole plaatsvindt.

D Het overig bestuurslid kan afzonderlijk taken binnen het bestuur toebedeeld krijgen.

Hij/zij houdt zich bezig met de overige verenigingsaangelegenheden, zoals bijvoorbeeld het regelen van festiviteiten, het samenstellen van een (concept)toerkalender en het onderhoud van het verenigingsmateriaal.

 

Artikel 12: Het vermogen.

Het vermogen van de vereniging bestaat uit contributie, inschrijfgelden, donaties, inkomsten uit eigen vermogen, schenkingen, sponsorgelden, advertenties en toevallige baten.

 

Artikel 13: De financiën.

De financiën worden beheerd door de penningmeester. Hij zorgt er voor dat er een keer per jaar een kascontrole plaatsvindt door twee door de algemene ledenvergadering gekozen leden. Van deze twee leden treedt jaarlijks een lid terug en wordt diens plaats ingenomen door een ander te kiezen lid. Een lid kan maximaal 2 jaar achtereen de kascontrole uitoefenen.

 

Artikel 14: De verplichtingen van de leden.

 

Sub A:

 1. De leden zijn verplicht zich behoorlijk te gedragen en indien dit aan de orde is de belangen van de vereniging en van de sponsor(s) te behartigen.
 2. De leden dienen tijdens de verenigingsactiviteiten de door de vereniging verstrekte kleding te dragen, tenzij door het bestuur anders wordt bepaald.
 3. De leden dienen in een kalenderjaar regelmatig deel te nemen aan door de vereniging georganiseerde tochten. (dit betreft de tochten die in principe op zondagmorgen en donderdagavond worden gehouden). Onder regelmatig wordt verstaan : het deelnemen aan gemiddeld genomen minimaal 1/3e deel van de op de kalender voorkomende zomer- en/of winteractiviteiten of een combinatie van beiden, mits calamiteiten.
  Mocht na ommekomst van een jaar blijken dat een lid hieraan niet heeft voldaan dan wordt hij door het bestuur daarop aangesproken en krijgt daarna nog één jaar de gelegenheid wel aan voormeld vereiste te voldoen. Is dan zulks nog niet het geval, dan volgt (na instemming van de algemene ledenvergadering) royement als lid.
 4. De leden zijn verplicht, indien daartoe opgeroepen, medewerking te verlenen aan de door de vereniging te organiseren evenementen. Bij gegronde redenen dient het betrokken lid zelf voor een vervanger te zorgen en deze wijziging door te geven aan het bestuur.
 5. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de bij de algemene ledenvergadering gekozen wegkapiteins of hun vervanger(s).
 6. De leden dienen de verenigingskleding naar behoren te onderhouden.
 7. De leden dienen binnen de in dit reglement genoemde termijn te voldoen aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging. Dit betreft zowel de contributie alsook de overige financiële verplichtingen welke de vereniging voor het betreffende lid is aangegaan met betrekking tot evenementen waarvoor het betrokken lid zich heeft opgegeven.
 8. De leden dienen, alvorens zij overeenkomsten of verplichtingen namens de vereniging aangaan, daartoe vooraf toestemming te hebben verkregen van de algemene ledenvergadering en/of het bestuur.
 9. De leden zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gevolgen van door hen tijdens verenigingsactiviteiten gepleegde misdrijven en / of overtredingen.

Sub B:

 

Door het bestuur kan aan het betreffende lid bij gegronde redenen dispensatie worden verleend met betrekking tot het hiervoor onder A sub 2, 3, 4 en 7 gestelde.

 

Artikel 15: De verplichtingen van het bestuur.

 1. Het bestuur is verplicht een schriftelijk verslag op te maken van een gehouden algemene ledenvergadering en dit verslag ter goedkeuring voor te leggen aan de volgende algemene ledenvergadering.
 2. Het bestuur is verplicht een goede boekhouding te voeren, waarin de baten en lasten duidelijk zijn verantwoord.
 3. Het bestuur dient zich tijdens de algemene ledenvergaderingen te verantwoorden voor de door hen genomen besluiten en het door hen gevoerde beleid.
 4. Het bestuur dient jaarlijks een begroting in voor het komend jaar. Deze begroting moet worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
 5. Het bestuur heeft voor uitgaven boven 900 euro toestemming nodig van de algemene ledenvergadering.

Artikel 16: De rechten.

 1. De leden hebben recht op kleding van de vereniging overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van dit reglement.
 2. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering alsmede tot alle door de vereniging te organiseren evenementen.
 3. De leden ontvangen – indien van toepassing – een verenigingsblad.
 4. De leden kunnen gratis deelnemen aan de door de eigen vereniging te organiseren toertochten.
 5. Alle leden, inclusief NTFU-leden, ontvangen een toerkaart van de NTFU, alsmede een toerfietsevenementenprogramma en een toerboekje.
 6. De leden, waaronder de bestuursleden, zijn gerechtigd door hen ten behoeve van de vereniging te maken kosten, ter declaratie aan de penningmeester voor te leggen. Het bestuur beslist ten aanzien hiervan.

Artikel 17: Rechtspraak en sancties.

In het algemeen is strafbaar het handelen en/of nalaten van datgene dat in strijd is met de statuten en/of de reglementen van de vereniging en/of met de besluiten van een van haar organen, alsook datgene dat de belangen van de vereniging of te toersport in zijn algemeenheid schaadt.
Indien een lid strafbaar handelt of nalatig is, de statuten en/of het huishoudelijk reglement overtreedt, of een besluit van de algemene ledenvergadering niet opvolgt, kan hij door het bestuur uit zijn lidmaatschap worden gezet op de in de statuten voorgeschreven wijze.
Bij het niet tijdig voldoen van contributie en/of een andere financiële verplichting kan het bestuur overgaan tot het opleggen van een verhoging van 3 euro.
Tegen het opleggen van deze sancties staat beroep open.
Dit beroep wordt behandeld bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering, volgend op de datum waarop de sanctie is opgelegd, een en ander conform de regeling zoals die is vastgelegd in de statuten van de vereniging.

 

Artikel 18: De ontbinding van de vereniging.

Indien de vereniging minder dan drie leden telt wordt zij ontbonden.
Indien de vereniging ontbonden wordt gaat het batig saldo naar een - door de algemene ledenvergadering aan te wijzen - goed doel.

 

Artikel 19: Overigen.

Daar waar in dit reglement wordt gesproken over leden, worden hiermede de verenigingsleden en ereleden bedoeld. (zie artikel 4 van dit reglement).

Waar NTFU-leden worden bedoeld wordt dit expliciet vermeld.
Ingeval van vrouwelijke leden dient hij en zij telkens te worden gelezen als zij en haar.
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur. Zij dient zich hiervoor te verantwoorden tijdens de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 20: De slotbepaling.
Dit huishoudelijk reglement kan indien nodig jaarlijks worden aangepast.

 

Nuland, februari 2019.

 

 

Wijzigingen:

 • In de ledenvergadering van 16-11-04 is onder artikel 5 lid 2 de gedragscode van gastrenners toegevoegd.
 • In de ledenvergadering van 16-03-05 is onder artikel 5 lid 1 gewijzigd.
 • In de ledenvergadering van 07-03-07 is onder artikel 4 lid 2 vervallen (NTFU leden) en het derde lid is het tweede lid geworden.
 • In de ledenvergadering van 07-03-07 is onder artikel 5 lid 2 gewijzigd (toevoeging maximaal 5 keer).
 • In de ledenvergadering van 07-03-07 is onder artikel 14  sub A lid 3 gewijzigd ( uitleg regelmatig en consequenties niet nakomen verplichtingen).
 • In de ledenvergadering van 07-03-07 is onder artikel 14 sub A lid 9 toegevoegd